Field Boulders

Field Boulders

1 Pallet ≈ 1¼ - 1½  Tons

 

Small Field Boulders

 

Small Field Boulders 3"-5

Medium Field Boulders

Medium Field Boulders 5"-9"

 

 

 

 

 

 

Large Field Boulders

 

Large Field Boulders 9"-15"

 

X-Large Field Boulders

 

X-Large Field Boulders 15"-20"